Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi

Advance Sanskrit Study Centre

Sampurnanand Sanskrit University

भाषा शिक्षण

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-

अर्चक

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-

कर्मकाण्ड

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-

ज्योतिष एवं कुंडली विज्ञान

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-

वास्तु विज्ञान

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-

वेद

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-

योग

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-

दर्शन

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-

वेदान्त

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-

व्याकरण

त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

INR:1000/-

INR:1000/-

INR:2000/-