Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi

Advance Sanskrit Study Centre

Sampurnanand Sanskrit University

Jyotish and Kundli Vigyan